Vertrouwenspersoon


Ongewenste omgangsvormen kunnen overal voorkomen en hebben met macht, of beter gezegd, met machtsmisbruik te maken. De aard hiervan kan verschillen: pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (naar godsdienst, sekse, leeftijd of etniciteit).

Ring Pass Delft wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken. We doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat …

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er incidenten en gebeurtenissen zijn waarbij ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen Ring Pass Delft willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Ring Pass Delft een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Het bestuur heeft hiervoor Thea Hoogerwerf bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders, teamleden en commissieleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen of zorgen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging / het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon garandeert anonimiteit en onderneemt geen stappen zonder jouw toestemming. Dus: van de gesprekken die met de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat daarvoor door de betrokkene/ melder expliciet toestemming is gegeven en deze van een en ander op de hoogte is gesteld.
Ook al kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, dit zal nooit zonder overleg met en toestemming van de betrokkene/melder gebeuren! 

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De vertrouwenspersoon rapporteert op verzoek aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

De vertrouwens bemiddelt niet tussen betrokkenen, maar geeft desgewenst wel advies om te komen tot een oplossing. De vertrouwenspersoon is er om een luisterend oor te bieden, mee te denken, indien gewenst adviezen te geven.

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Ring Pass leden (en trainers/coaches) plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Ring Pass Delft en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen in eerste instantie persoonlijk opvangen. Als er verdere opvang noodzakelijk of wenselijk is, kan de betrokkene/melder hulp zoeken buiten Ring Pass Delft bij de daarvoor geëigende instellingen. De vertrouwenspersoon en de betrokkene/melder kunnen daarover in gezamenlijkheid afstemmen.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Ring Pass Delft.
Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: [email protected] , Thea Hoogerwerf

NB.
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) en E-mail: [email protected]

Ook kan contact worden gezocht met de Kindertelefoon via (gratis) 0800-0432 (van 14.00 tot 20.00 uur) of kijk op www.kindertelefoon.nl 

Het Bestuur